Connect with us

Press Release

Transformatie tot FutureCoal: The Global Alliance for Sustainable Coal

Published

on

–News Direct–

Na 38 jaar zal de World Coal Association (WCA) ophouden te bestaan en de toekomst instappen onder een nieuwe naam: FutureCoal The Global Alliance for Sustainable Coal.

Tijdens de presentatie van het nieuwe merklogo en de identiteit in een speciale persconferentie in Delhi in India, zei Michelle Manook, FutureCoal Chief Executive, dat de verandering een reactie is op de oproep vanuit steenkool- en aan steenkool gelieerde sectoren om te moderniseren en te verenigen onder n gemeenschappelijke doelstelling.

De FutureCoal-organisatie opent nu haar deuren voor grote en strategische spelers binnen de gehele steenkoolwaardeketen. De organisatie pleit voor een inclusief internationaal beleidskader voor alle brandstoffen en alle technologien om de soevereine rechten te ondersteunen van alle landen die steenkool produceren en gebruiken en al die landen en belanghebbenden die ze oprecht willen steunen.

"Al te lang staat onze mondiale steenkoolwaardeketen het toe dat het antisteenkoolsentiment ons domineert en verdeelt, en dit heeft geresulteerd in een vermindering van de wereldwijde kennis over steenkool. Dit heeft de capaciteit en de vooruitgang van vele kwetsbare en opkomende landen verminderd. Maar nu zien we dat dit ook gebeurt bij een aantal van de ontwikkelde landen.

FutureCoal lijkt misschien gedurfd, maar het vertegenwoordigt simpelweg de realiteit waarmee we worden geconfronteerd. De totale bijdrage van steenkool aan onze moderne maatschappij en de groeiende wereldbevolking mag noch worden genegeerd noch worden miskend. Steenkool, en specifieker, een bredere definitie van oplossingen voor steenkoolreductie bestaat en is noodzakelijk in iedere energietransitie. Deze cruciale grondstof is een rechtmatige deelnemer in zowel economische ontwikkeling als bij het terugdringen van emissies, aldus Manook.

De FutureCoal Global Alliance zal deze transformatie verankeren in Sustainable Coal Stewardship (SCS), oftewel duurzaam steenkoolbeheer. Het SCS-platform staat steenkoolgebaseerde economien zoals India en China, alsook gelijkgezinde landen en ondernemingen toe om samenwerkingen aan te gaan om een progressieve, internationale steenkoolwaardeketen te bevorderen die is gericht op technologie en oplossingen.

Mevrouw Manook voegt toe: totale bijdrage die is geleverd door de steenkoolwaardeketen in sectoren zoals energie, staal, cement, aluminium, chemie en duurzaamheid loopt in de honderden miljarden en is een interconnected wereldwijde supply chain. Dit mag niet worden genegeerd, maar het kan tegelijkertijd alleen door onze waardeketen worden veiliggesteld als wordt erkend dat verandering noodzakelijk is. Als we verantwoordelijk te werk willen gaan, moeten we inclusief te werk gaan en onszelf verenigen op basis van onze gemeenschappelijke doelstelling.

Manook zegt: We weten dat we een gemoderniseerde, innovatieve en technologiegerichte, VERENIGDE steenkoolwaardeketen moeten laten zien die is gefocust op de voortdurende inzet om een substantile bijdrage te leveren aan de levens en het levensonderhoud van velen in de toekomst.

Veel landen die steenkool produceren en gebruiken, alsook overheden, industrien en investeerders hebben aangegeven dat ze officieel willen worden geassocieerd en willen meedoen met de mondiale FutureCoal-organisatie.

Voorzitter van FutureCoal, July Ndlovu, zegt: "U vroeg, wij reageerden. Het platform voor samenwerking in het belang van onze wereldbevolking is er nu in de vorm van FutureCoal. De leiders van deze nieuwe onderneming begrijpt dat dit onze verantwoordelijkheid is voor de toekomst. Dat deze toekomst voor ons ligt. En dat deze toekomst nu is."

Michelle Manook, CEO van FutureCoal
Michelle Manook, CEO van FutureCoal

Achtergrondinformatie

(1) Wat is FutureCoal?

De FutureCoal Global Alliance is de enige multilaterale, neutrale en progressieve organisatie ter wereld die de gehele steenkoolwaardeketen vertegenwoordigt en ernaar streeft het bewustzijn te vergroten ten aanzien van de grote, algehele bijdrage van steenkool.

De Global Alliance geeft voorlichting over de cruciale grondstof steenkool en de enorme en voortdurende bijdrage aan de verbetering van het leven en levensonderhoud van onze wereldgemeenschap. De Alliance erkent dat we als gentegreerde steenkoolwaardeketen zowel nationale als internationale economische en milieutechnische ambities moeten ondersteunen.

Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor samenwerking en verenigt alle belanghebbenden uit de steenkoolsector en aan steenkool gelieerde sectoren die thermische, metallurgische, hernieuwbare supply chains vertegenwoordigen, alsook steenkoolinnovatiesectoren met bedrijven en nationale industriepartners in belangrijke steenkooleconomien en -markten waaronder Australi, Botswana, Brazili, Canada, China, Colombia, India, Indonesi, Japan, Mongoli, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Rusland, de Verenigde Staten en Zimbabwe.

De alliantie is van mening dat steenkool, mits verantwoordelijk en duurzaam gebruikt, een belangrijke bijdrage kan leveren aan zoweleconomische groei als duurzaamheid.

FutureCoal wordt ondersteund door Sustainable Coal Stewardship.

(2) Wat is Sustainable Coal Stewardship?

Sustainable Coal Stewardship (SCS) biedt een route die het mogelijk maakt meer waarde per ton steenkool te extraheren. De waarde wordt bepaald en gemeten in zowel economische voordelen als voordelen voor het milieu.

SCS beschrijft een intentie, benadering en een bredere definitie van de reductiemogelijkheden die de steenkoolwaardeketen heeft om te moderniseren en diens steenkoolgebaseerde en -gerelateerde bedrijven te transformeren om te voldoen aan de behoeften van onze wereldmaatschappij en om ze verder te brengen.

SCS schrijft landen of bedrijven niet voor welke reductiemogelijkheden ze zouden moeten toepassen. In plaats daarvan steunt het het recht om te kiezen en om een steenkoolecosysteem tot stand te brengen dat tevens opties biedt voor efficintie, procesverbeteringen, gezondheid en veiligheid, reductie van uitstoot, waaronder reductie van koolstofuitstoot, afvalbeheer en recycling, bodemsanering, technologische vooruitgang en innovatie.

In het bijzonder omvat SCS drie onderdelen:

1. Voorverbranding

Voorverbranding beschrijft de reductiemogelijkheden die beschikbaar zijn in de upstreamsector in de steenkoolwaardeketen. Dit zijn onder andere (maar niet beperkt tot) de toepassing van efficinte en innovatieve winningsprocessen, -praktijken en -apparatuur, inclusief elektrificatie, slimme platforms, digitalisering, afvalbeheer, recycling, stof- en waterbeheer, beheer van oppervlakteverzakking, verstoring van bodem en bodemsanering, methaanbeheer, hernieuwbare energie, efficinte steenkoolverwerking, was- en verrijkingspraktijken.

2. Verbranding

Onder verbranding valt een reeks efficintietechnologien die, wanneer ze worden gecombineerd, energie- en warmtevoorzieningen de kans geven om tot wel 99% van de uitstoot te verminderen en op te vangen.

Dit zijn onder meer HELE-centrales (high-efficiency and low emissions) zoals ultra-superkritische kolencentrales (UCS), warmtekrachtcentrales (WKK), elektriciteitsopwekking uit kolenvergassing (Integrated Gasification in Combined Cycle (IGCC), en de gecombineerde verbranding van biomassa en kolen.

Deze technologien kunnen ook worden gecombineerd met uitstootreductietechnologien zoals verlaging van SOx-uitstoot door middel van rookgasontzwaveling (ROI), controle van deeltjes (door middel van elektrostatische stofvangers of ESP en zak of ESP en zakfilters), lage NOx-systemen en koolstofafvang en -opslag, en koolstofgebruik en -opslag (CCS/CCUS).

Deze technologien hebben tevens bredere industrile toepassingen, waaronder staal- en cementproductie en -verwerking waarbij schonere technologien, hergebruik en recycling van bijproducten uit de uitstootafvangtechnologien ook een essentile rol spelen, zoals het hergebruik van CO2 voor de productie van chemicalin en verbeterde olieterugwinning.

3. Beyond Combustion

Beyond Combustion omvat een visie waarbij toekomstige zakelijke mogelijkheden verder worden uitgebreid naar de transformatie van kool in nieuwe producten van een hogere waarde zoals kolen vloeibaar maken (Coal-to-Liquids (CTL)), synthetische vloeibare koolwaterstoffen maken, waterstof, methanol en landbouwchemicalin waarvan er veel op dit moment worden geproduceerd. Steenkool en steenkoolafval die als secundaire grondstoffen fungeren voor cementgebonden materialen, waaronder vliegas van energiecentrales en slakken van ijzerproducerende hoogovens die waardevol zijn voor de bouwsector als vervanging van cement. Cruciale mineralen die essentieel zijn voor onze gedigitaliseerde en gelektrificeerde toekomst, zoals zeldzame aardmetalen, die uit steenkoolafval kunnen worden gewonnen. Steenkool en afvalrecycling uit de waardeketen die een verantwoordelijke en transformatieve verandering stimuleren in de maatschappij, en een bron van geavanceerde materialen vormen zoals grafeen en koolstofvezels, en die tegelijkertijd voldoen aan de meest fundamentele behoeften zoals waterfiltratie in ontwikkelingslanden waar een tekort is aan water. Technologie en innovatie vormen de grondslag van Beyond Combustion om oplossingen te bieden voor een in toenemende mate verstedelijkte en gemoderniseerde wereldbevolking.

Contact Details

Christopher Demetriou

+44 7739 438480

[email protected]

Hazel Koen

+27 83 473 5468

[email protected]

FutureCoal

[email protected]

View source version on newsdirect.com: https://newsdirect.com/news/transformatie-tot-futurecoal-the-global-alliance-for-sustainable-coal-906046592

FutureCoal Global Alliance

comtex tracking

COMTEX_443803716/2655/2023-11-21T05:59:44

About Author

Disclaimer: The views, suggestions, and opinions expressed here are the sole responsibility of the experts. No Digi Observer journalist was involved in the writing and production of this article.

Continue Reading

Press Release

NGI Drain Cleaning & Hydro Jetting: Revolutionizing Drain Maintenance in Canton, GA

Published

on

Canton, GA – NGI Drain Cleaning & Hydro Jetting is excited to announce its innovative approach to drain maintenance, leading the charge in providing efficient, effective, and environmentally friendly solutions. As a premium drain cleaning and hydro jetting service provider in the region, NGI Drain Cleaning & Hydro Jetting is committed to offering top-tier services designed to address and resolve a wide array of drain-related issues for both residential and commercial clients with minimal environmental impact.

Cutting-edge Hydro Jetting and Drain Cleaning Services

At the forefront of NGI’s offerings is its hydro jetting service, a powerful and efficient method for clearing blockages and maintaining clean pipes. “Our mission is to ensure your drains are clear of obstructions, functioning smoothly, and free from potential backups, all with the least disturbance to your daily life,” says the NGI team. This non-invasive technique not only clears drains effectively but also promotes the longevity and health of the plumbing system.

Diverse Range of Services for Comprehensive Care

In addition to its premier drain cleaning and hydro jetting solutions, NGI Drain Cleaning & Hydro Jetting provides a comprehensive suite of services to meet broader drain maintenance needs. These services include trenchless sewer repair, Cured-in-Place Pipe (CIPP) lining, general pipe repair, rooter service for immediate blockage removal, and storm drain cleaning and repair. Utilizing the latest technology and methods, NGI ensures precise, efficient, and durable solutions for all drain cleaning and maintenance concerns.

Unwavering Dedication to Customer Satisfaction

NGI Drain Cleaning & Hydro Jetting places immense value on customer satisfaction, striving to build enduring relationships through transparent communication, exceptional service, and after-care support. “We prioritize clear and honest communication with our clients, ensuring they are well-informed and comfortable throughout the service process,” the team emphasizes. This commitment to excellence and reliability forms the cornerstone of their customer service philosophy.

Continuously Innovating in Drain Maintenance

Looking to the future, NGI Drain Cleaning & Hydro Jetting remains enthusiastic about the potential for new technologies and methods to enhance the efficiency and sustainability of drain maintenance services. “We are continuously seeking out and embracing innovative advancements to stay at the cutting edge of our industry,” the team states, underscoring their commitment to progress and environmental stewardship.

About NGI Drain Cleaning & Hydro Jetting

NGI Drain Cleaning & Hydro Jetting in Canton, GA is one of the top providers of premium drain cleaning and hydro jetting services. With a strong emphasis on customer satisfaction and innovative solutions, NGI is dedicated to offering the most efficient, effective, and environmentally friendly drain maintenance services available. Their team of highly skilled professionals utilizes state-of-the-art technology and techniques to ensure superior service delivery, from trenchless sewer repair and CIPP lining to rooter services and storm drain cleaning and repair. Committed to excellence, NGI Drain Cleaning & Hydro Jetting strives to exceed expectations by delivering reliable, high-quality services tailored to the unique needs of both residential and commercial clients.

Media Contact

Name
NGI Drain Cleaning & Hydro Jetting
Contact name
Stephen Hyson
Contact phone
(404) 418-4681
Contact address
4441 Whiteleaf Way
City
Canton
State
GA
Zip
30115
Country
United States
Url
https://ngidrainhydrojetting.com/

comtex tracking

COMTEX_451226236/2737/2024-04-22T09:11:37

About Author

Disclaimer: The views, suggestions, and opinions expressed here are the sole responsibility of the experts. No Digi Observer journalist was involved in the writing and production of this article.

Continue Reading

Press Release

Options for Home Window Tinting in Pompano Beach, Florida that Provide Natural Light

Published

on

Homeowners who decide to tint their home’s windows don’t want to lose the natural light. Heavy blackout curtains block the sunlight, but they also block the ability to allow natural light into the home. The good news is that there are options in home window tinting in Pompano Beach, Florida, that allow natural light to enter the home.

“Most people don’t want to live in a house that is all dark because they are trying to keep the heat and UV rays out,” explains Vince Ceraulo, president of Southern Glass Protection. “What people need to know is that they don’t have to. We have a solution to help them with the issue, and they will love the results.”

Window tints allow natural light to come inside but are engineered to keep the sun’s heat and UV rays outside. This expertly designed product is a popular choice for those who live in South Florida. With this type of home window tint installed, homeowners will not have to worry about having blackout curtains or blinds on the windows.

There are various window film options to consider, including series such as harmony, ceramic, spectrally selective, neutral, low-e, reflective, and dual-reflective. There are also options in various shades, gradients, decorative elements, and more. No matter what type of tint someone has in mind, there is a good chance that it is available to them. Those who are not sure what type of tint will best suit their needs and goals, can speak with a professional for advice and guidance.

“We have simplified the window tinting process and are homeowner-oriented,” added Ceraulo. “We will do our best to match you with the product that fits your home and needs and get the installation done within a day.”

The installation process takes the team of professionals at Southern Glass Protection around 15 minutes per window. They have been serving South Florida with installation since 2000, having completed thousands of projects. They are a Select Pro dealer, which means they meet the high standards required to offer Vista window film, which is the best quality in the industry. The film also has a 100% lifetime warranty against bubbling, peeling, or cracking.

About Southern Glass Protection

With over 23 years of experience, Southern Glass Protection is the leading window film company in the Boca Raton, Fla., area. The company offers professional residential and commercial window tinting services, helping customers reduce energy bills and add style, security, privacy, and UV protection. To get more information about the company, visit the site at: https://southernglassprotection.com

Media Contact

Name
Southern Glass Protection
Contact name
Vince Ceraulo
Contact phone
954-346-1979
Contact address
5222 NW 110th Ave
City
Coral Springs
State
Florida
Zip
33076
Country
United States
Url
https://southernglassprotection.com/

comtex tracking

COMTEX_451225507/2737/2024-04-22T09:01:16

About Author

Disclaimer: The views, suggestions, and opinions expressed here are the sole responsibility of the experts. No Digi Observer journalist was involved in the writing and production of this article.

Continue Reading

Press Release

Bitget PoolX Lists Apu Apustaja (APU) for Stake-to-Mine Rewards

Published

on

–News Direct–

Bitget PoolX, the cutting-edge stake-to-mine platform by the worlds leading crypto exchange and web3 company Bitget, proudly announces the listing of Apu Apustaja (APU), a meme coin designed for all frens. PoolX enables users to stake specific coins and earn popular tokens, offering a seamless opportunity for crypto enthusiasts to participate in token mining. With each PoolX project, users can access one or more mining pools, where token rewards are distributed hourly based on participants staking volume.

Mining Pool Details:

  • ETH Pool: 65,217,000 APU (50%)
  • USDT Pool: 65,217,000 APU (50%)
  • Maximum ETH Staking: 7 ETH
  • Maximum USDT Staking: 20,000 USDT

Token Allocation:

Rewards per user in the ETH and USDT pools are calculated based on the users staked amount divided by the total staked amount of all eligible participants, multiplied by the corresponding prize pool.

Apu Background:

Apu, also known as Peepo or Helper, is a beloved character representing a younger, kinder, and more naive anthropomorphic frog. Originating from Finland, Apu quickly gained international fame and became a ubiquitous presence on platforms like Twitter, Reddit, and various forums. As Apus popularity continues to soar, its only fitting that he ventures into the financial realm.

Bitgets Spot listings

Bitget has consistently expanded its market share in both spot and derivatives trading among centralized exchanges. With a focus on providing users with opportunities to invest in popular and valuable projects, the platform is now one of the top 10 crypto spot trading platforms with over 700 coins and 800 pairs, including BTC, ETH, SOL and more. Throughout 2023, the platform added over 350 new listings, further diversifying investment options for users. Meanwhile, Bitget Wallet supports over 100 mainnets and 250,000+ tokens. Its on-chain trading function Bitget Swap enables cross-chain trading between nearly 30 mainnets.

About Bitget

Established in 2018, Bitget is the worlds leading cryptocurrency exchange and Web3 company. Serving over 25 million users in 100+ countries and regions, the Bitget exchange is committed to helping users trade smarter with its pioneering copy trading feature and other trading solutions. Formerly known as BitKeep, Bitget Wallet is a world-class multi-chain crypto wallet that offers an array of comprehensive Web3 solutions and features including wallet functionality, swap, NFT Marketplace, DApp browser, and more. Bitget inspires individuals to embrace crypto through collaborations with credible partners, including legendary Argentinian footballer Lionel Messi and official eSports events organizer PGL.

For more information, visit: Website | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

For media inquiries, please contact: [email protected]

Contact Details

Bitget

Rachel Cheung

[email protected]

Company Website

https://www.bitget.com/

View source version on newsdirect.com: https://newsdirect.com/news/bitget-poolx-lists-apu-apustaja-apu-for-stake-to-mine-rewards-494215804

Bitget

comtex tracking

COMTEX_451224658/2655/2024-04-22T08:36:38

About Author

Disclaimer: The views, suggestions, and opinions expressed here are the sole responsibility of the experts. No Digi Observer journalist was involved in the writing and production of this article.

Continue Reading

LATEST POST